Finian’s tune sets

John Lardiner’s, The Good Ship Kangaroo.

T: John Lardiner's
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:G2 BG AGFA|GBdf g2fg|afdf gdBd|cBAG FGDF|
G2 BG AGFA|GBdf g2fg|afdf gdBd|cAFA G3z:|
|:D2 FD ADFA|G2DG G2DG|A2e^c Ae^cA|d^cde fdfa|
g3d egdB|cdef g2fg|afdf gdBd|cAFA G3z:|
T: The Good Ship Kangaroo
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:G3B AG FA |G2GF ED E/F/G | A2 AB cB AF | G2 GF GA Bc |
d2 dc Bc dB| c2 cA B2 BG| ADD2 cB AF|G2 GF GA BG|
ADD2 A3 B |c4c B AF |G2 GA GA Bc |d2 dc Bc dB |
GA Bc d2 dB |c2cA B2BG | AD D2cB AF |1 G2 GF G2 c/B/A:|2 G2 GF G2 D/E/F||