fleminwm1’s tune sets

Miss Thornton’s.

T: Miss Thornton's
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: G2 Bd gdBd | cBAB cedc | ~B3 A GBdg |
ecAF GFED | G2 Bd gdBd | cBAB cedc |
~B3 A GBdg |1 ecAF G2 (3DEF :|2 egfa g2 ga ||
|: bg ~g2 bged | egdg egdg | bg ~g2 bged |
(3efg fa g2 ga | bg ~g2 bged |egdg egdg |
bgaf gfed |1 (3efg fa g2 ga :|2 (3efg fa gedB ||