fdoyle’s tune sets

Simon Thoumire’s.

ABC sheet music
T: Simon Thoumire's
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
G2D EDE | GA^A Bde | gfd ege | dBG ABA |
G2D EDE | GA^A Bde | gfd e/f/ge | dBA G2z :|
gfd ezg- | gfd edg | edB BAG | ABG E2D |
G2D EDE | GA^A Bde | gfd e/f/ge | dBA G2z :|