Cim0rene’s tune sets

The Blarney Pilgrim, Smash The Windows.

T: The Blarney Pilgrim
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmix
|:DED DEG|A2A ABc|BAG AGE|GEA GED|
DED DEG|A2A ABc|BAG AGE|GED D3:|
ded dBG|AGA BGE|ded dBG|AGA GAB|
g2e dBG|AGA BGE|B2G AGE|GED D3:|
A2D B2D|A2D ABc|BAG AGE|GEA GED|
ADD BDD|ADD ABc|BAG AGE|GED D3:|
T: Smash The Windows
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|:DED F2A|d2f edA|G2B F2A|E2F GFE|
DED F2A|d2f edA|Bgf edc|1 d3 dAF:|2 d3 efg||
a2f d2e|f2g agf|g2e =cBc|e2f gfe|
a2f d2e|f2g agf|egf edc|d3 efg|
a2f d2e|f2g agf|g2e =c2d|e2f gfe|
fed gfe|agf bag|egf edc|d3 dAF||