Scott MacIntosh’s tune sets

Lady Glenorchy.

T: Lady Glenorchy
M: 4/4
L: 1/8
K: Amix
g|:aefd c2 Ae|cA A/A/A aeeg|aefd c2 Ad|BG G/G/G gBBe:|
cAAg fded|cAAe ce a2|cAAg fded|BGGA Bcde|
cAAg fded|cAAe ce a2|ceae fdec|BGGA BcdB||