NeilC’s tune sets

Jiggery Pokerwork, Jump At The Sun.

T: Jiggery Pokerwork
M: 6/8
L: 1/8
K: Emin
E2F GFE|B2c A3|A2B G2B|BAG FGF|
E2F GFE|B2c A3|A2B G2B|BAF E3:|
|:B^AB GEB|^ABG EBA|BGE cGE|dAF gdB|
B^AB GEB|^ABG EBA|=A3 d3|BAF E3:|
T: Jump At The Sun
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
"Em"EGB ^A2B|EGB ^A2B|eBB eBB| BAG"B"F3|"E"EGB ^A2B|EGB ^A2B|eBB "Am"cBA|"B7"GAF "Em"E2:|
B|:"Em"eBB gfe|"B7"fBB agf|"Em"gfe gfe|"B"fBB "B7"c2B|"Em"eBB gfe|"B7"fBB agf|"Em"ezB "Am"cBA|"B7"GAF "Em"E2:|