Liz Armour’s tune sets

The Dashing White Sergeant.

T: The Dashing White Sergeant
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
F3E|:DD D/E/F/G/|AF A f/e/|dB AF|BE EF/E/|
DD D/E/F/G/|AF Af|ed cB|A A/B/ A/G/F/E/|
DD D/E/F/G/|AF Af/e/|dB AF|BE EF/E/|
DD D/E/F/G/|AF Af|ed cB|A2 AE|
A A/B/ c/B/c/d/|ec AA|B B/c/ d/c/d/e/|fB BB|
cA dA|eA fA|gf ed|cB AA/G/|Fd d/c/d/e/|
dA AA|Be e/d/e/f/|eB B B|Ad d/c/d/e/|
fd d/c/d/e/|f2 a2|1 dc/B/ A/G/F/E/:|2 d4||