Patrick Flaherty’s one session

  • Wild Bleu, Madras, Oregon, USA