leisg

tunebook 35 tunes.

Chan eil mi cinnteach ma tha seo ceart a thaobh cànain, bhon a tha mi a lethbhreacadh agus an steigeil bho google translate, ach is e m ‘ainm Domhnaill Mac Aoidh. Tha mi a-ciùil na h-Alba, tha mi à Glaschu ach tha mi a ‘fuireach ann an Lunnainn. Mi a ‘cluich na h-Èireann agus na h-Alba fuinn agus òrain air an duiseal, an fhìdeag agus a’ phutan ‘bhogsa ann an DG.

(I am not sure if this is linguistically correct, since I copied and pasted from google translate, but my name is Daniel Mackay. I am a Scottish musician, I am from Glasgow but I live in London. I play Irish and Scottish tunes and songs on the flute, tin whistle and the button accordion in DG.)