Súil Air Ais

By Catherine-Ann MacPhee

Added by Gard .
 1. A Ghaoil Leig Dhachaidh
  Leannan Mo Ghaoil
 2. Am Buachaille Bán
 3. Fáilte Dhruim Fionn
 4. Gaol T-Seóladair
 5. Griogal Cridhe
 6. Hó Mo Luran, Hé Mo Luran
 7. Mál Na Mara
 8. Mo Cridhe Trom’s Mi Seóladh
 9. Mo Robairneach Gaolach
 10. O Losa Bi’n Cómhnaidh
 11. Puirt - Calum Beag
 12. Puirt - Ci’n Fhidheall
 13. Sguaban Arbhair

One comment

Name

Reckon this should be Cathie-Ann MacPhee, from South Uist, now residing in Canada, I believe.