Choice Language

By Capercaillie

 1. Mile Marbhaisg Air A Ghaol
 2. Homer’s
 3. An Cailleach
 4. Little Do They Know
  Camhanaich Air Machair
 5. Cailleach Liath Rathasai
  Air Fair An La
 6. The Boy Who
 7. The Sound Of Sleat
  The Fear
  Dans Plinn
 8. Nuair A Chì Thu Caileag Bhòidheach
 9. Who Will Raise Their Voice?
 10. Tha Fadachd Orm Fhin
 11. Choice Language
  Bring Out The Will
  Come Ahead Charlie
 12. I Will Set My Ship In Order