The Blue Men Of The Minch

By Meantime

 1. The Blue Men Of The Minch
  Dancing On The Decks
 2. Le Chèile
 3. Long Island
 4. Corriechoillie’s Welcome To The Wedding
  Teribus
  Flett From Flotta
 5. Thugainn Dhachaigh
 6. Kennedy Street March
  J.F. McKenzie Esq. Of Garynahine
  Duncan Chisholm’s
 7. An T-Alltan Dubh
 8. Bana Mhuileach Ann Am Montreal
  Ruidhle Iain Ard Tobha
  Ruidhleadh Mo Nighean Donn
 9. Grimsay Boat Day
 10. Fàgail Stòrnabhaigh
  Siabost As Bòdihche
  Siadar Larach
  O Ho Ro Mo Chailin Donn
 11. Off To The Mod
 12. Rough House
 13. Laimisiadar
 14. Tommy MacDonald Of Barguillean
  Miss Janice Maciver Of North Tolsta
 15. Chunna Mi Bhuam Thu
 16. Home Straight
  Jumping Bean
 17. An Latha As Teotha As T-samradh

Four comments

The Blue Men Of The Minch

This recording is by a Scottish band called Meantime.

Daibhidh Boag: Fiddle, Mouthorgan & Vocals
Tormod MacArtair: Bagpipes, Bass, Guitar & Vocals
Diabhidh R.MacIllinnein: Guitar, Banjo, Bass & Vocals
Calum Rothach: Accordion, Melodeon, Organ & Vocals

This was their second cd. Their debut recording was "The Natives Are Friendly" and they have a third recording called "An Treas Tarraing".

Meantime - "The Natives Are Friendly"
1) 2/4 Marches: Dr.Dorothy Main - The Conundrum
2) The Birthday Waltz - Glen Lee
3) Pipe Jigs: Clare Jig - Glen Mallan - Kesh Jig
4) David’s Strathspey & Reels:
Bernie MacMillan’s - Eas an Airm - Chur nan gobhar as a chreig
5) Ann
6) Dannsa Rathaid: ‘S iomadh rud tha dhith orm - Sabhal ‘an ‘lc Uisdein - Calum Beag - Larach do thacaidean
7) Songs: Teann a-nall - Clachan Ghlinn Da Ruadhail
8) Mrs.Macleod of Raasay - Katherine’s Tune
9) Airs: Frith nan damh ruadh - Bu chaomh leam bhith mireadh - An cluinn thu, leannain
10) Shiela’s Set: In Memory of Herbie MacLeod - Calum Breugach - Cairngorm Brooch - Dougie’s Favourite Squirrel
11) Air an Oidhche
12) Retro Argyll Set: An t-Eilean Alainn - An t-Eilean Muileach - Muile nam Fuar Bheann Mora
13) Glen Esk
14) Pipe Barn Dance: Captain Archibald Leslie - Ruith nan Cladaichean
15) Zulu Dhomhnaill Ruaidh:
Briathran - bho Chomann Eachdraidh Charlabhaigh Ceol
16) Big Fran’s Baby

Meantime - "An Treas Tarraing"
1) Choisich Mi.
2) Leathad Lithir
3) Cait an caidil an ribhinn a-nochd.
4) Highland Schottische.
5) Caismeachd Beinn Iomhair.
6) Cunntas air do Bhoidhchead.
7) Flight INV 2007.
8) 6/8 Marches: The Sweet Maid of Mull - Dr.J.G.Hunter of Aultbea.
9) Na Gaidheil am Basra.
10) Cumha Bean an t-Saighdeir.
11) Leanabh Oig.
12) Tir Alainn.
13) Broadford Bay: Ruby Wedding March - Posadh Cath & Maic - Broadford Bay.
14) Cuimhnich Orm.
15) Cille Mhoire.

track 14b should be "……..North Tolsta" maybe?

The lassie in question wouldn’t happen to be daughter of Calum and Margaret perchance?

wow, thanks for the details… I was about to edit part of them, when I got other things to do… and I didn’t have half as much as you !

Perhaps you could submit the other recordings ?