The Natives Are Friendly

By Meantime

Added by Swiðr .
 1. Dr. Dorothy Main
  The Conundrum
 2. The Birthday
  Glen Lee
 3. Clare
  Glen Mallan
  Kesh
 4. Bernie MacMillan’s
  Eas An Airm
  Chur Nan Gobhar As A Chreig
 5. Ann
 6. ‘S Iomadh Rud Tha Dhith Orm
  Sabhal ‘an ‘lc Uisdein
  Calum Beag
  Larach Do Thacaidean
 7. Teann A-nall
  Clachan Ghlinn Da Ruadhail
 8. Mrs. Macleod Of Raasay
  Katherine’s Tune
 9. Frith Nan Damh Ruadh
  Bu Chaomh Leam Bhith Mireadh
  An Cluinn Thu, Leannain
 10. In Memory Of Herbie MacLeod
  Calum Breugach
  Cairngorm Brooch
  Dougie’s Favourite Squirrel
 11. Air An Oidhche
 12. An T-Eilean Alainn
  An T-Eilean Muileach
  Muile Nam Fuar Bheann Mora
 13. Glen Esk
 14. Captain Archibald Leslie
  Ruith Nan Cladaichean
 15. Briathran
  Bho Chomann Eachdraidh Charlabhaigh Ceol
 16. Big Fran’s Baby

One comment

Released 2002

Highlands & islands group Meantime’s first release.

David MacLennan - guitar, bass, banjo, vocals
Malcolm Munro - piano accordion, melodeon, keyboards, vocals
David Boag - fiddle, harmonica, vocals
Norman MacArthur - pipes, bass, guitar, vocals