Rescattermastered

By Trail West


 1. Jim MacAllister’s
  Calum Lamont’s
  Castlerock Road
  The Executive Club
 2. MacPherson’s Rant
 3. Eilean Uibhist Mo Ruin
 4. Bernard Smith Of Tiree
  Chalky Langley Of Kirkapol, Tiree
  Old Toasty
 5. John Henry
 6. Tilleadh A Bharraigh
  O Ho Ro Mo Chailin Donn
  Mo Ghleannan Taobh Loch Liobhainn
  E Ho Ro Tha Mi ’n Duil Ri Bhith Tilleadh
 7. Richard Dwyers
  The Goat Island Ceilidh Band
  The Harsh February
 8. South Australia
 9. Homes Of Donegal
 10. Calum Beag
  Domhnall Magaidh
  Mor A’ Cheannaich
  Ho Ro Tha Mi Smaointinn
 11. Ann MacKechnie’s
  Willie Bucach MacLeod Of Stornoway
  Dashing White Eejit
 12. Maraiche Nan Cuantan
 13. Close To Home