Dreams And Dances

By Donald Black

 1. Calum Lamont
 2. The Seagull
  Cailleach An Dùdain
  Dr Flora MacAuley Of Carradale
 3. Afghanistan
 4. Norman Yorston Williams
  Allan Henderson
 5. Lonesome Eyes
 6. Gneil’s Welcome To Strathnaver
 7. Malcolm Ferguson
 8. Talmine Bay
  The Hills Of Argyll
 9. An T-Eilean Muileach
 10. A Nìghneag A Ghràidh
  Thoir Mo Shoraidh Thar Ghunnaidh
  Mo Chailin Dìleas Donn
 11. An Tom Fraoich
  Baile Liùrbost
  Uibhist Mo Ghràidh
 12. Dh’fhalbh Mo Nighean Chruinn Donn
  Cumha Iain Ghairbh
 13. Mar A Tha
 14. Caileagan Chataibh
  Stornoway Castle
  Lochluichart
 15. The Inevitable Journey
 16. Stella’s Courage