Glen Lyon: A Family Song Cycle

By Margaret Bennett, Martyn Bennett

Search for Margaret Bennett, Martyn Bennett.

 1. 1910
 2. Buain A’ Choirce
 3. Suid Mar Chuir Mi ‘N Geamhradh Tharram
 4. Uamh An Oir
 5. A Fleasgaich Ùir Leanainn Thu
 6. Hò Rinn O
 7. A Theàrlaich Òig
 8. Cumha Lain Gairbh
 9. Hiùraibh Ò, Ghràidh An Tig Thu
 10. Dh’ Èirich Mi Moch Madainn Chèitein
 11. Air Bhitch Dhòmhsa
 12. Cumha Mhic Criomain
 13. Oran Nam Mogaisean
 14. Fhir An Leadain Thlàth
 15. Griogal Cridhe