The Music of the Harp

By Rhona MacKay

 1. Buain A Choirce
  Domhnall An Dannsair
  Glenlivit
 2. Cro Chean T-Saile
 3. Waly, Waly
 4. Gealach Nan Eilean
 5. Jamie
 6. Bi Falbh O’n Uinneig
 7. Do Dh’Eirinn Cha’n Innis Mi Ah-Ainm
 8. Cearcall A Chuain
 9. Gruagach Og An Fhuilt Bhain
  Father John MacMillan’s Farewell To Barra
  The 72nd Highlander’s Farewell To Aberdeen
 10. Gradh Geal Mo Chridh
 11. Mais An Taobh Tuath
  Peat Fire Flame
 12. Dean Cadalan Samhach
  Tha Mi Sgith
 13. Alasdair A Gleanna Garradh

One comment

Re: The Music of the Harp

1) Buain A Choirce/Domhnall An Dannsair/Glenlivit (Glenlivet) - all trad. The first tune is from Islay.
2) Cro Chean T-Saile (a.k.a. Seaforth Lullaby) - trad. "An old pipe air."
3) Waly, Waly - traditional song.
4) Gealach Nan Eilean (Island Moon) - by Duncan Morrison, Lewis.
5) Jamie - traditional Jacobite song.
6) Bi Falbh O’n Uinneig (Go Away from the Window) - trad.
7) Do Dh’Eirinn Cha’n Innis Mi Ah-Ainm (For Ireland I Will Not Tell her Name) - trad.
8) Cearcall A Chuain (Ocean’s Cycle) - by C and R MacDonald, Uist.
9) Gruagach Og An Fhuilt Bhain (My Fair Young Love) - by D J MacDonald, S Uist;
Father John MacMillan’s Farewell To Barra - by Norman MacDonald;
The 72nd Highlander’s Farewell To Aberdeen - trad.
10) Gradh Geal Mo Chridh (Eriskay Love Lilt) - trad.
11) Mais An Taobh Tuath (The Beauty of the North) - Capt Simon Fraser;
Peat Fire Flame - trad.
12) Dean Cadalan Samhach (Lullaby) - trad;
Tha Mi Sgith (Fairy Love Song) - trad.
13) Alasdair A Gleanna Garradh (Alastair of Glengarry) - by Sileas Nic Ceapach on the death of Alexander MacDonald of Glengarry in 1721.

LP released in 1984.