One recording of
Wild Mountain Thyme
With
The Wild Rover

Wild Mountain Thyme (barndance) is also known as Go Lassie Go, Go, Lassie, Go, Will You Go Lassie Go.

Der Tod War Da by Heiter Bis Folkig

  1. Intro
  2. Eno Sagrado En Vigo
  3. Inis Oirr
  4. The Wild Rover
  5. Wild Mountain Thyme