Barley Lake jig

Barley Lake has been added to 1 tune set.

Barley Lake has been added to 3 tunebooks.

Download ABC

One setting

1
X: 1
T: Barley Lake
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ddor
DEF dcA | fed cAG | FGF EeA| def eAA
DEF dcA | fgf e^c^c | dcA FGF |1 EFE Ddd :|2 EFE D2D ||
def dAA | def aAB |cBc dcd | ((3efg)f edc
DEF dcA | fgf e^c^c | dcA FGF |1 EFE D2D :|2 EFE Ddd ||

One comment

Barley Lake

Written waiting for the rain to stop near Barley Lake on the Beara peninsula.