Tá Mo Chleamhnas á Dhéanamh barndance

Also known as Tá Mo Chleamhnas Déanta.

There are 9 recordings of this tune.

Tá Mo Chleamhnas á Dhéanamh has been added to 2 tune sets.

Tá Mo Chleamhnas á Dhéanamh has been added to 12 tunebooks.

Download ABC

One setting

1
Sheet Music
Sheet Music

Three comments

Ta Mo Chleamhnas A Dheanamh

the tune is DEFINITELY NOT a barndance, it’s a song, or rhythm wise it could be a slow march, the transcription presented here is taken down from the fiddle solo in Altan’s rendition of that song from their album Altan.

Re: Ta Mo Chleamhnas A Dheanamh

Ta mo chleamhnas deanta o athru areir
S’ni mo na go dtaithnioonn an bhean liom fein,
Ach fagfaidh me i mo dhiaidh i ’gus imeoidh me liom fein
Ar fud na gcoillte craobhach.

Shiuil mise thoir agus shiuil mise thiar.
Shiuil mise Corcaigh ‘gus sraide Bh’l’ath Cliath
Ach samhail de mo chailin deas ni fhaca mise riamh,
’Si an bhean dubh a dhfhag mo chroi craite.

D’eirigh me ar maidin dha uair roimh an la
’gus fuair me litir o mo mhile ghra.
Chuala me an smoilin ’s an londubh a ra
Gur ealiagh mo ghra thar saile.