One recording of
Farewell To Whalley Range
With
Coolinarne

Farewell To Whalley Range (slip jig) is also known as Fáilte Go Whalley Range, Failte Gu Whalley Range.

Coolinarne (jig) is also known as The Coolinarne, The Coolinerne.

Silver Lining by Ciorras

  1. Runaway
  2. Farewell To Whalley Range
  3. The Coolinarne