One recording of
The Bonnie Isle O’ Whalsey
With
Spootiskerry

The Bonnie Isle O’ Whalsey (reel) is also known as The Boanie Isle O’Whalsay, Bonnie Isle A’ Whalsay, The Bonnie Isle O’ Whalsay, The Bonnie Isle Of Whalsay, Bonny Isle A’ Whalsay, Da Boanie Isle O Whalsay, Da Boanie Isle O Whalsey, Da Boanie Isle O’Whalsay, Da Boannie Isle O’ Whalsey, Da Bonnie Isle A’ Whalsay, Da Bonnie Isle O’ Whalsay, Da Bonnie Isle O’Whalsay, Da Bonny Isle A’ Whalsay, Da Bonny Isle O’Whalsey.

Spootiskerry (reel) is also known as Fateful Head, Spoot Askerry, The Spoot O’ Skerry, Spootaskerry, Spootis Kerry, The Spootiskerry.

Souvenir Of Scotland by Simon Thoumire, Julia Legge, Jennifer Wrigley, Hazel Wrigley

  1. Spootiskerry
  2. The Scallowa Lassies
  3. Da Bonnie Isle O’ Whalsay