One recording of
The Highland
With
B’ Fheàrr Mar A Bha Mi ‘n Uiridh

The Highland (reel) is also known as Devil In The Kitchen, The Devil In The Kitchen, The Devil’s Highland Fling, Neilie Boyle’s, Neillidh Boyle’s, Queen Of May.

B’ Fheàrr Mar A Bha Mi ‘n Uiridh (reel) is also known as Dòmhnall A Tighinn Gam Iarraidh.

The Seventh Wave by Skipinnish

  1. Macnab’s Quickstep
  2. Devil In The Kitchen
  3. B’ Fhearr Mar A Bha Mi ‘n Uiridh
  4. S’iomadh Rud A Chunna Mi