Searching tunes for “Mo Chailín Donn”

  1. An Comhra Donn (Am Comhra Donn) hornpipe
  2. O’Connor Donn’s (Connor Dunn’s) reel
  3. Ruidhle Mo Nighean Donn (The Brown Haired Lass) reel
  4. Nighean Donn A Chuiailein Riomhaich (Brown Haired Girl With Lovely Tresses) jig
  5. Eilean Beag Donn A’ Chuain (Eilean Beag Donn A Chuain) waltz
  6. An Ribhinn Donn (An Rìbhinn Donn) waltz
  7. An Droighnean Donn (An Draighnean Donn) waltz
  8. Ar Thóir An Donn reel
  9. An Trucailín Donn jig